تجربه‌های گشت خصوصی یک روزه

44 تجربه

شهر

گشت یکروزه دور جزیره قشم با مصطفی

هرمزگان، قشم 2 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 900,000 تومان / نفر

تجربه گشت در جنگل سرخدار

گلستان، علی آباد کتول 1 تا 5 نفر ظرفیت

قیمت: 600,000 تومان / نفر

تجربه گیلان‌گردی یک روزه با روزبه در سقالکسار و رشت

گیلان، رشت 2 تا 3 نفر ظرفیت

قیمت: 470,000 تومان / نفر

تجربه گیلان‌گردی یک روزه با روزبه در جیرسرباقرخاله و رشت

گیلان، رشت 2 تا 3 نفر ظرفیت

قیمت: 470,000 تومان / نفر

گشت مسیر کنارک و پزم تیاب

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 375,000 تومان / نفر

گشت یکروزه غرب چابهار؛ ساحل درک

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 600,000 تومان / نفر

گشت یکروزه شرق چابهار؛ گواتر و بریس

سیستان و بلوچستان، چابهار 4 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 500,000 تومان / نفر

گشت یکروزه غرب قشم، با محمد

هرمزگان، قشم 2 تا 4 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

گشت یکروزه غرب جزیره قشم

هرمزگان، قشم 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

گشت یکروزه شرق جزیره قشم

هرمزگان، قشم 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

تجربه گیلان‌گردی یکروزه با روزبه در سراوان و رشت

گیلان، رشت 2 تا 3 نفر ظرفیت

قیمت: 350,000 تومان / نفر

تجربه پیمایش تنگه بنیون، چشمه‌ای در میان نخل‌ها

بوشهر، بوشهر 1 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 850,000 تومان / نفر

گشت کلوت‌های بوشهر

بوشهر، بوشهر 1 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 550,000 تومان / نفر

تجربه پیمایش تنگه درزو

بوشهر، بوشهر 1 تا 12 نفر ظرفیت

قیمت: 2,700,000 تومان / نفر

تجربه گشت و گذار کوه نمک جاشک

بوشهر، بوشهر 1 تا 15 نفر ظرفیت

قیمت: 950,000 تومان / نفر

گشت یک روزه شرق قشم، با عبدالرضا

هرمزگان، قشم 2 تا 10 نفر ظرفیت

قیمت: 800,000 تومان / نفر

تجربه‌های 1 تا 16 از 44 تجربه پیدا شده