مهیار قاسمی | میزبان جاباما در زیباکنار و بندر انزلی | جاباما