عبدالحکیم پاده بان | میزبان جاباما در نگور | جاباما