سهراب سلیمانی خواه | میزبان جاباما در کوهرنگ | جاباما