غزاله سلمانی لطف ابادی | میزبان جاباما در بندر گز | جاباما