شابهرام بهرامی کلانتری | میزبان جاباما در میبد | جاباما