علی حمیدزاده حمودی | میزبان جاباما در کیش | جاباما