زینب سلطان آبادی | میزبان جاباما در کردان | جاباما