فردین زاهدناورود | میزبان جاباما در اسالم | جاباما