مهدی مدانلو جویباری | میزبان جاباما در رامیان | جاباما