سلیمان محمدی گون دره | میزبان جاباما در هرمز | جاباما