محمد مهدی عاشوری | میزبان جاباما در رودبار | جاباما