بیتا محمدی علی آبادی | میزبان جاباما در رودبار | جاباما