مهرنوش فخاری | میزبان جاباما در پره سر و تالش | جاباما