ابراهیم نیازآذری | میزبان جاباما در مرزیکلا و بابل | جاباما