ابولفصل امانی | میزبان جاباما در فریدون کنار | جاباما