ابراهیم قهرمانی | میزبان جاباما در شهرصدرا | جاباما