میکائیل مهرورز | میزبان جاباما در بندر ترکمن | جاباما