حسین ایلدرآبادی | میزبان جاباما در سرخرود | جاباما