عبدالعزیز قایدنژاد | میزبان جاباما در دلوار | جاباما