حسین زبردست جرهنده | میزبان جاباما در متل قو (سلمانشهر) | جاباما