مهدی جان نیاملکشاه | میزبان جاباما در بابل و آمل | جاباما