سیدمهدی محمدی | میزبان جاباما در فریدون کنار | جاباما