مسعود حسینی | میزبان جاباما در کردان و رویان | جاباما