مختار زارعی | میزبان جاباما در کوزران و کرمانشاه | جاباما