مورد علاقه‌ها
تصویر کاربر
ورود یا ثبت‌نام
انتخاب تاریخ
تعداد نفرات
فیلترها
قیمت برای هر شب
نوع اقامتگاه

اقامتگاه های بومگردی در شفت

25 اقامتگاه

اقامتگاه های آنی و قطعی
4.5(4 دیدگاه)

رزرو بوم گردی تی شین - واحد ویژه پیلانه

گیلان، شفت 3 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(4 دیدگاه)

اجاره بوم گردی باغ خرم - اتاق اسپی خانی

گیلان، شفت 4 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(5 دیدگاه)

رزرو بوم گردی باغ خرم - اتاق زروان

گیلان، شفت 3 نفر پایه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.2(5 دیدگاه)

اجاره بوم گردی زیال اکولوژ - واحد 5

گیلان، شفت 3 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 2,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.5(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی زیال اکولوژ - واحد 3

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(5 دیدگاه)

اجاره بوم گردی چمی سو - تلارخونه واحد یک

گیلان، شفت 6 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,300,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.1(7 دیدگاه)

بوم گردی تی شین واحد معمولی چیکال

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(9 دیدگاه)

اجاره بوم گردی زیال اکولوژ - واحد 1

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(7 دیدگاه)

رزرو بوم گردی تی شین - واحد معمولی کیشکا

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 900,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.8(8 دیدگاه)

اجاره بوم گردی تی شین واحد معمولی سیته

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.7(6 دیدگاه)

رزرو بوم گردی باغ خرم - اتاق مس خانه

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.4(8 دیدگاه)

اجاره بوم گردی تی شین - واحد ویژه چومه سو

گیلان، شفت 3 نفر پایه + 4 نفر اضافه

شروع قیمت از: 2,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(10 دیدگاه)

رزرو بوم گردی تی شین واحد معمولی دیرما

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 2 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,000,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(9 دیدگاه)

اجاره بوم گردی زیال اکولوژ - واحد 2

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

رزرو آنی و قطعی
4.6(16 دیدگاه)

رزرو بوم گردی لوجنک واحد کوتوکالی

گیلان، شفت 4 نفر پایه

شروع قیمت از: 1,200,000 تومان / هرشب

4.6(17 دیدگاه)

اجاره بوم گردی لوجنک واحد پولوک

گیلان، شفت 2 نفر پایه + 1 نفر اضافه

شروع قیمت از: 600,000 تومان / هرشب

اقامتگاه‌های 1 تا 16 از 25 اقامتگاه پیدا شده

نمایش نقشه